Репро Инова е високо специализирана лаборатория в областта на репродуктивната имунология и ендокринология. Освен типичните за такъв вид лаборатория дейности като диагностика, терапия и консултации, Репро Инова има предмет на дейност също и: създаване, разработване и внедряване на иновативни технологии и методи в областта на репродуктивната медицина.

В периода 2013-2014 създадохме и сме в процес на въвеждане на нов метод за детекция на блокиращи фактори при застрашена бременност.

Изследването беше финансирано по оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 г. Проект : „Разработка на иновативен метод за диагноза на застрашена бременност с цел приложение в практиката“ BG161PO003-1.1.05-0002-С0001

Благодарение на новия тест детекцията на жизнено важните за протичане на успешна бременност блокиращи фактори вече е много по-лесно достъпно и евтино. Това ще позволи този тест да бъде въведен в рутинната диагностика при застрашена бременност и безплодие.

Паралелно с валидацията и въвеждането на новия тест работим и върху изследването на динамиката на NK клетките при пациентки с хабитуални аборти, както и разработването на методика и тест за определяне на ендометриалната рецепривност.

Ние вярваме, че нашите усилия и доверието на пациентите ни в нас ще бъдат възнаградени със създаването и на нови и по-надеждни „оръжия“ за борба с репродуктивните проблеми.

poster_resized